De Imme

 x 

0

1. De Imme is gevestigd aan de kormelinkweg 4 - 7151 NM - te Eibergen.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Imme. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

3. De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van De Imme. Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.

4. Alle aanbiedingen van De Imme zijn vrijblijvend. De Imme behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

5. Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken verpakkingen retourneren aan De Imme en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug (niet goed, geld terug). U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de verpakking(en) naar De Imme.

6. Alle prijzen zijn in euro's en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief btw, echter excl. verzendkosten.

7. De verzendkosten bedragen € 7,50 per bestelling voor levering in Nederland.

8. De afnemer kan zelf één van de mogelijke betalings- en verzendmethoden kiezen tijdens de bestelprocedure op de website.

9. Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode.

10. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een e-mail met op het door hem/haar opgegeven bestelling via het opgegeven e-mailadres.

11.In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is De Imme gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 8% aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. De Imme zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.

12.Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft De Imme het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

13. Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland. Voor leveringen naar het buitenland gelden afwijkende verzendkosten.

14 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door De Imme overschreden wordt, zal De Imme de afnemer hiervan (via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met De Imme te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan De Imme te melden.

15. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat De Imme het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

16. De Imme behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

17. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van De Imme totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan De Imme zijn voldaan.

18. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor De Imme. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door De Imme kunnen worden uitgesloten.

19. De Imme is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

20. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

21. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van De Imme.

22. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De Imme deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

23. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de De Imme website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten, en beelden berusten bij De Imme. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door De Imme, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

24. Afnemers en bezoekers van de De Imme website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door De Imme geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

25. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Imme is het Nederlands recht van toepassing.

26. Alle correspondentie vindt plaats met De Imme - kormelinkweg 2a – 7151 NM – Eibergen.

27. De Imme is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zutphen onder nummer 08071120.